Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Reis Naar De Fidsji Eilanden

  [dutch | ]  

G Verschuur


Excerpts: [... wat men op de Salomons-eilanden ziet gebeuren, hebben ook zij de gewoonte, hunne haren, die oorspronkelijk zwart zijn, met een dikke laag kalk te bestrijken. ...... gezind, dan vervangt de voorvaderlijke knods den wandelstok. Ongelukkig maakt, vooral als ge een groepje aantreft, zijne tegenwoordigheid een alleronaangenaamsten ...... vijandig gevoel over en het voorbeeld van de ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 240

Reis Naar Merw

  [dutch | 1887]  

Anonymous


Excerpts: [... eigenlijk de toppen van onderzeesche bergen, waar petroleumgassen opstijgen uit de spleten der rotsen. Maar de boot stoort zich aan deze vreemde ...... petten. Daar wordt op een trompet geblazen, en allen spoeden zich naar boord. Eene laatste omhelzing, en de trossen van het stoomschip worden losgegooid. ...... toch slechts op ongeveer vierhonderd kilometers afstands van den ...]
Genres: [travelDownloads: 462

Reisbrieven Uit Afrika En Azi

  [dutch | 1915]  

Aletta Jacobs


Excerpts: [... twee-jaarlijksche congressen van den Wereldbond de opvoedende kracht voelen, die haar tot den strijd voor politieke vrijheid geschikt maakt, zeker ...... van zijn hand, zijn gemeen goed geworden en voor een ieder toegankelijk. Wij, vier Hollanders, maakten gezamenlijk een wandeling door het ...... waartusschen de heeren cricket kunnen spelen en wordt er 's avonds voor de oude ...]
Genres: [travel | historyDownloads: 296

Reize Door Frankrijk

  [dutch | 1805]  

Adriaan Van Der Willigen


Excerpts: [... vrij levendig 'er vaart ook een schuit (coche d'eau) van hier naar Parijs heen en weder. In het terugkomen word zij met paarden tegen den stroom opgetrokken. ...... wordt daar zelfs bij vreemdelingen voor gehouden hoewel het voor hun, wijl zij met de karakters, die 'er zoo natuurlijk in geteekend worden, niet genoegzaam ...... het was 'er ons veel te duur want ik heb de gewoonte, ...]
Genres: [non fictionDownloads: 364

Reize In Taka opper Nubi

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... rondom het dorp strekt zich eene wildernis uit. Heeft de vrees voor de leeuwen en hyena's, die zich in menigte in de dichte bosschen ophouden, de ...... was. Ik geloof het niet, merkte ik bescheiden op: want ik zelf ben de consul. Gij kunt u lichtelijk hunne verbazing voorstellen echter weerhield ...... woestijn, Mohammed, sheikh der Hadendoa, en bijkans onbeperkt gebieder over het ...]
Genres: [travelDownloads: 495

Relikwien Uit Onzen Heldentijd

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... zoetvloeiende verzen van onzen dichterlijken landman Huibert Korneliszoon Poot:. O, wat brengt de rijke vre Wenschelijke schatten me. Dat zijn zenuwen ...... vijand, verhief de jonge republiek zich gaandeweg tot een wereldmarkt, waar de voortbrengselen van oost en west, van zuid en noord heenstroomden, om ...... te staan aan de spits der volkeren, meesteresse van het lot der ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 422

Sagen Van Den Rijn

  [dutch | 1922]  

Wilhelm Ruland


Excerpts: [... overhandigde de strooper den scherprechter de geliefde buks, en plechtig verkondigde de raad het opgewonden volk, dat de veroordeelde in vrijheid gesteld ...... helschen Wiesbadener drank, de vlucht. In Wiesbaden kom ik nooit weer terug. waren zijn laatste hoorbare woorden. Den volgenden morgen ...... heerschte daarover groote vreugde. Karolus zelf, de groote keizer voer naar ...]
Genres: [fiction and literature | mythDownloads: 443

Schetsen Uit Den Kaukasus

  [dutch | ]  

Carla Serena


Excerpts: [... of slechter was dan de anderen, en waar wij den nacht doorbrachten. Dit station is het tweede aan de lijn van Poti naar Tiflis, na dat van Novo-Senaki. ...... verdwijnt. Als dekking tegen koude en regen dragen deze ruiters de nationale boerka of vilten mantel met een kap van witte wol. Deze prachtige ...... kind aanschouwde. Hij begreep aanstonds, dat de vorst van Goeri zich op ...]
Genres: [travelDownloads: 45

Schetsen Uit Napels En Omgeving

  [dutch | 1909]  

G De Groot


Summary: [Bob de Groot was born on 26 October 1941 in Brussels to Dutch and French parents and is a Belgian comics artist and writer.]
Genres: [travelDownloads: 437

Sexueele Zeden In Woord En Beeld

  [dutch | ]  

D Ph Van Vloten Elderinck


Excerpts: [... plaats toe met vleesch. En deze ribbe bouwde Jehovah tot eene vrouw, en hij bracht haar tot den mensch. Toen zeide de mensch: Deze is ditmaal been ...... Maar gedurende dat tijdelijk bestaan heeft ook de mensch het vermogen zich in een gelijkvormig wezen te reproduceeren. Deze reproductie, waarvan ...... om liefdes-gunstbewijzen te rooven met de onverzadigbaarheid van uitgelaten ...]
Genres: [sexuality | non fiction | historyDownloads: 207
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9