Cover of Dante Hel

Dante Hel

Auhtor: Dante Alighieri

Language: dutch

Genres:

fiction and literature
Downloads: 317
eBook size: 401Kb

Review by Joanna Daneman, March 2007


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'Dante Hel':

Inferno is the first part of Dante Alighieris fourteenth-century epic poem Divine Comedy. It is followed by Purgatorio and Paradiso. It is an allegory telling of the journey of Dante through what is largely the medieval concept of Hell guided by the Roman poet Virgil. In the poem Hell is depicted as nine circles of suffering located within the Earth. Allegorically the Divine Comedy represents the journey of the soul towards God with the Inferno describing the recognition and rejection of sin.

Excerpts from the Book 'Dante Hel':


... dat hij door die tegenwerking juist er toe kwam zijn krachten in haar vollen omvang te ontplooien. Zoo Dante's ballingschap. Dit schijnt ...
... toen toescheen te zien alle de grenzen der zaligheid. De ure, dat hare zoetelijkste begroetenisse tot mij kwam, was krek de negende van dien dag ...
... terugkeert.). Zegt, Pelgrims, die gaat in gedachten, Wellicht aan iet dat U niet tegenwoordig is, Komt gij van z vr afgelegen volk, Als gij met ...
... Eene edele vrouwe is in den hemel, die zich erbarmt over dat beletsel, waarhenen ik u zend, zoodat zij hard oordeel daarboven verbreekt. 97 Deze verzocht ...
... (moet gij) niet vragen.. 25 Nu beginnen de jammertonen zich door mij te doen hooren: nu ben ik gekomen daar waar veel klacht mij slaat. 28 Ik ...
... zijne gestalte hernemen, en hij zal hooren dat wat in eeuwigheid nabauwt.. 100 Zoo gingen wij henen over het murwe mengsel der schimmen en des regens, ...
... weten het al te boven gaat, maakte de hemelen en gaf hun wie ze geleidt, zoodat elk deel elk deel vrlicht,. 76 gelijkelijk het licht uitdeelende: z ...
... de eerste trap, die tot eenige straf de gefnuikte hoop heeft.. 19 Deze vraag deed ik. En hij: Zelden gebeurt het, antwoordde hij mij: dat er ...
... toen was ik wel alleen degene die het met open blik verdedigde.. 94 Maar zeg, zoo waarlijk moge eenmaal uw nageslacht rusten, bad ik hem: ...
... stand, en uit de gansche scharen gingen er drie uit met bogen en schichten, die zij eerst gekozen hadden. 61 en n riep van verre: Tot welke pijniging ...
... af, van wien hij in zijnen toorn den scherpen bliksem neemt, door welken ik ten laatsten dage getroffen werd. 55 of ook al mat hij de anderen om beurten ...
... jegens u zag, u troost tot het werk gegeven hebben,. 61 maar dat ondankbaar en kwaadwillig volk, dat in de oudheid van Fisole nederdaalde, en nog ...
... opgericht: en de drie, toen zij dat antwoord hoorden, zij keken de een naar den ander, gelijk men bij de waarheid kijkt. 79 Indien het de andere ...
... daar reeds en recht overend, Bonifacius. Met een paar jaren bedroog mij dus de voorzegging. 55 Zijt gij zoo spoedig verzadigd van die bezittingen, ...
... zijn voor mij zoo zeker en winnen zoozeer mijn geloof dat alle andere voor mij zouden zijn als doove kolen. 103 Maar zeg mij van dat volk dat daar ...
... behalve Bonturo: van neen maakt men voor geld daar ja.. 43 Daar beneden smeet hij hem neer en hij ging weer heen over den harden rotsweg ...
... uw land gekozen,. 106 gelijk anders daar een eenig man pleegt gekozen te worden om er den vrede te bewaren en wij waren dusdanig, als nog blijkt ...
... trekt, of door een andere belemmering, die den mensch bindt. 115 zoodat hij, wanneer hij zich opricht, verwonderd rond kijkt, gansch verbijsterd ...
... hun weg en zien in den Achtsten Buidel. Deze is vol van lichtjes, van welken elk eenen zondaar huisvest. In n vlam schuilen Ulisses en Diomedes ...
... zijne grenssteenen zette. 109 opdat de mensch zich niet verder begeve aan mijne rechter hand liet ik Sevilla, aan de andere had ik Ceuta gelaten. 112 ...