Cover of De Geschiedenis Van Het Grieksche Volk

De Geschiedenis Van Het Grieksche Volk

Auhtor: Eva March Tappan

Language: dutch

Genres:

history
Downloads: 186
eBook size: 220Kb

Review by Stephen M. Charme, November 2009


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'De Geschiedenis Van Het Grieksche Volk':

... het lichaam van een man en den kop van een stier. Ten slotte drong Theseus, de zoon van Koning Aegeus, er op aan, dat hij zou gekozen worden als n ...
... streden de dappersten van alle helden, en ook de goden namen deel aan den strijd. Aphrodite begunstigde de Trojanen, en dat wel op goede gronden, ...
... de Grieken niet hun geheele land, maar iedere stam zijn eigen hoekje moet hebben lief gehad en aan den anderen kant, waarom zij er lust in gehad ...
... zekere weelde gewend geweest, en daarom was hij overtuigd, dat zij, zoodra hij gestorven was, langzamerhand weer zouden terugvallen in hun oude weelderige ...
... de arme boeren z ontmoedigd, dat zij hun kinderen als slaven verkochten, om nog slechts de rente van de schuld, die op hun goederen rustte, te kunnen ...
... Hij was bij het volk in groot aanzien wegens zijn vrijgevigheid en omdat hij overwinningen behaald had bij de Olympische wagenrennen. Hij deed ...
... over en marcheerde door Thraci in noordelijke richting. Hij wist, dat de Donau in zijn weg zou zijn, daarom had hij reeds te voren zijn vloot naar ...
... was de tijd voor feestvieren aangebroken. In n opzicht was de slag bij Marathon slechts een kleine slag er waren namelijk slechts een betrekkelijk ...
... een nauwe kloof, waardoor een rivier in zee stroomde. Is er geen andere uitweg voor de rivier. vroeg hij. Neen, o Koning luidde het antwoord, want ...
... Dan vertrok de optocht. Deze bestond uit vrijgeboren jonge mannen, die welriekende olin en reukwerken droegen, benevens melk en honig. Zij voerden ...
... was hoe langer hoe meer in handen van het volk gekomen, totdat er geen enkel ambt meer was, waartoe zelfs de armste man niet kon worden verkozen. ...
... aan den veldslag bij den Euripus, die kort vr zijn geboorte geleverd werd. Het schijnt, dat hij zelfs nog meer kennis had van het menschelijke karakter ...
... volgend jaargetijde hadden zij echter een helper, die niet op de lijst van hun bondgenooten had vermeld gestaan immers de pest brak uit in de stad, ...
... hun niet gelukt maar zij hielden Pylos bezet, welke plaats de sleutel voor Messeni was, en Cythera, dat een krachtige steun voor Laconi was geweest ...
... Athene zou hebben moeten maken tot heerscheres over alle staten aan de Middellandsche Zee. Zoo is de roem en de luister van den oorlog. HOOFDSTUK XVI. DE ...
... verzamelden zich in grooten getale om hem heen, zooals vroeger om Socrates, en hij placht met hen te spreken en hen te onderwijzen in zijn huis vlak ...
... gekregen. Doch koning Agesilaus zeide: Het hangt er van af, of hij Sparta voordeel of nadeel heeft berokkend. In het laatste geval dient hij gestraft ...
... en Athene waren in den Bond tegen Philippus de voornaamste staten geweest hoe zou hij hen behandelen. Hij had nu eens vooral de gelegenheid, ...
... werpen op den beheerscher van zijn vaderland. Is er iets, waarmede ik u van dienst kan zijn. vroeg Alexander. De onvriendelijke wijsgeer antwoordde: ...
... 25, 39, 41, 132, 192, 195, 207, 213, 243, 244, 246. Lacedaemonius, 140. Laconi, 41, 42, 50, 52, 174. Lamachus, 185. Lange Muren, ...