Cover of Avondstonden

Avondstonden

Auhtor: Hendrik Conscience

Language: dutch
Published: 1912

Genres:

fiction and literature
Downloads: 130
eBook size: 129Kb

Review by Timothy B. Riley, February 2006


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'Avondstonden':

Avondstonden Dutch Edition by Hendrik Conscience. Avondstonden is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Hendrik Conscience is in the Dutch language. If you enjoy the works of Hendrik Conscience then we highly recommend this publication for your book collection.

Excerpts from the Book 'Avondstonden':


... een gevoel van schaamte, want het gezicht van Quinten, dat alsdan beweegloos op haar gevestigd was, had eene ongemeene kracht: men zou gezegd hebben, ...
... Nu ga ik meteen uit, om alles te halen, dat u in uwe ziekte ontbroken heeft. En gij zult genezen, mijn lieve Quinten. Al onze pijn is uit nu zullen ...
... ontwaakt met eenen glimlach.-O, God, wat is dit. Genezen. Wat zoete begoocheling. Maar neen, begoocheling is het niet. Mijn hart klopt krachtig ...
... verschillen. Het licht, dat met moeite van buiten in dit verblijf der weelde drong, was niet klaar en levendig als het licht der zon maar het werd ...
... ook nog gedurende uw leven bezitten.. Deze woorden verwekten in mevrouw Van Valburg eenen spottenden lach en schenen haar hart van eenen zwaren steen ...
... dit was te vergeefsch. Zij opende de oogen met eenen grievenden schreeuw, wierp zich vooruit naar den knecht en rukte hem het kind uit de armen. Clotilde. ...
... mijnen boezem, en ik antwoordde met zachte stem:. O, vader, indien de nevel des ouderdoms boven uw leven hangt, indien de aarde uw hoofd tot zich ...
... eenen lach er op hebben aangetroffen, niet dien zoelen lach, welke de vreugd en het genoegen te kennen geeft, maar wel die grimmende uitdrukking, welke ...
... uit spaarzaamheid slechts n licht branden wilden, hadden zij hare lichters dermate geschikt, dat zij met het aangezicht naar elkaar gekeerd zaten. Wat ...
... naarmate het lichaam vergaat, het denkvermogen sterker wordt. Z was het ook met den ouden beul: ofschoon zwak en krank van leden, was zijn geest zoo ...
... dit moest gebeuren. Daar het reeds laat in den avond en half duister begon te worden, waren de beulsknechten werkzaam op het schavot om alles klaar ...
... zelven kwam. Het eerste, dat hij bij zijn ontwaken gevoelde, was de zoen van zijne lieve Lina, die nu schier van blijdschap verging en zelfs geene ...
... genoeg gedronken had, begost zijnen beer te danse'[25]. Hij zette dan zijn pan op 't vier en hij lapte daer 'ene' goeije pollepel spijs in.-Dan aen ...
... zijt weer bezig met papier knauwen. Laat eens hooren wat ik het laatst gezegd heb. FRANS.-Heb. DE MEESTER, verbitterd en spijtig.-Wat, heb, ezel. ...
... MEESTER, het hoofd schuddende.-Genoeg, genoeg. Wij zullen het namiddag spellen.-De kleine Catechismussen weg.-De eerste les. (_Groot gerucht ...
... en alles deed nu vreezen, dat een schrikkelijk onweder ging losbarsten des te meer, daar eenige walmende bliksems reeds bij poozen de verte verlichtten. ...
... bange vrouwen, terwijl zij elkander met hevigheid vastklitsten en te gaar in eenen hoek overhoop nedervielen. De deur ging open.-Tot groote verbazing ...
... steel en hare kastanjekleur, zet ik daarachter, nevens Waterloo met hare fijngeplooide oranjebladeren. Zou ikDfiancenog planten. Die Dahlia _doet ...
... rood van toorn en springt vooruit, om haren man over zijn breken in het haar te vliegen doch hij verschijnt, en hetgeen zij ziet, belet haar te spreken. Eene ...
... het rond is. Dit benijdde hij weer, omdat hij wel kon denken, dat ik dit jaar de medaille zou winnen. Maar, o schelmerij. (Hij geeft aan zijne stem een ...