Cover of De Baanwachter

De Baanwachter

Auhtor: Hendrik Conscience

Language: dutch

Genres:

fiction and literature
Downloads: 287
eBook size: 79Kb

Review by O. Brown, November 2009


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'De Baanwachter':

De Baanwachter Dutch Edition by Hendrik Conscience. De baanwachter is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Hendrik Conscience is in the Dutch language. If you enjoy the works of Hendrik Conscience then we highly recommend this publication for your book collection.

Excerpts from the Book 'De Baanwachter':


... en zwoegde, dat het zweet hem langs de wangen vloeide. Nu en dan hief hij het hoofd op en keek met bezorgdheid naar een priel van geitenblad of kamperfoelie, ...
... leven.. Jan, Jan, gromde de oude vrouw, gij hebt geene de minste zucht naar verhooging. Denk toch aan uwe kinderen.. Ik vergeet ze niet, moeder. ...
... In het eene sliepen de kinderen met de grootmoeder. Het andere was tot eetkamer ingericht. Rondom de tafel, op stoelen en bankjes, zaten hier, in het ...
... zijn om er eenen hond door te jagen.. De sneltrein zal welhaast voorbijkomen, antwoordde hij. Plicht gaat voor alles. Weest niet bekommerd ...
... toch haalden twijfelende de schouders op of schudden in bedenking het hoofd. Bovenal betuigde de burgemeester een kwetsend mistrouwen. Dat Jan Verhelst ...
... met aandacht en zorg te volbrengen, want op twee of drie plaatsen vond hij stukken hout van de verbrijzelde tilbury dwars op het spoor liggen. Het ...
... kunnen uitleggen wat er gisterenavond is geschied.. Ik weet het niet, mijnheer. Mijn geweten weigert andere menschen te beschuldigen.. Zoo. Verdenkt ...
... plicht twee menschen doen verongelukken. De notaris, die weldadige, die algemeen beminde man, lag op sterven. Had niet de baanwachter hem vermoord. ...
... Alwat zij nu uit liefde voor hem konden doen, was God te bidden, opdat Hij zijne onschuld wel spoedig liete blijken. Hij zou hun nu elk nog eenen ...
... en vermaledijdt mij. Hij insgelijks misschien. Zou de aalmoezenier mijne boodschap wel overgebracht hebben. Barmhartige God, hoelang zal die pijniging ...
... dan een enkel glas bier, en zeer zelden dan nog, op eenen zelfden dag gedronken.. Het is ijdel gepraat ongetwijfeld, en het gerecht zal daaraan ...
... . ik zag eenen hevigen glans en te midden daarin eenen engel met lange vleugelen. Hij kwam met eenen hemelschen glimlach op den mond tot mij ik beefde ...
... het maar het lag mij op het hart en het moest eraf. Vaarwel, eet en drink maar blijf niet langer in mijn huis dan het noodig is.. En onder het ...
... zeide zij na eene wijl. Wij mogen mijnen man bezoeken. Wanneer, wanneer, als 't u belieft.. Vandaag nog, indien gij wilt.. Ach, geve God dat ...
... de notaris weder doch er liep even ras eene pijnlijke uitdrukking over zijn gelaat. Hij bracht de waggelende hand aan de linkerzijde van zijn ...
... is waar, Frederic. Wat gij zegt, komt uit een edel hart.. Ziehier mijn voornemen, substituut. Gij zult mij een bewijs van toegang tot de ...
... voor ons allen, hem troosten in uwen naam en u zijne zoete liefdewoorden overbrengen. Ik mag hem niet langer laten wachten, den armen gevangene. Heb ...
... hij haar poogde weg te leiden, mompelde hij aan des baanwachters oor:. Wees redelijk, vriend, en help mij. Er is niets aan te doen: mijn bevel is zoo.. Jan ...
... hebt recht om mij te haten ik heb u veel kwaad gedaan, ik weet het maar schenk mij uwe vergiffenis, want ik breng u geluk, eer en vrijheid weder.. De ...
... geleid, vr den waggon geraakte. Het gezicht zijner nederige woning moest het gemoed des baanwachters geweldig schokken want terwijl de muziek weder ...