Cover of Chiaroscuro

Chiaroscuro

Auhtor: Carel Van Nievelt

Language: dutch
Published: 1889

Genres:

fiction and literature
Downloads: 445
eBook size: 505Kb

Review by Michael Gallagher, March 2007


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'Chiaroscuro':

Chiaroscuro by Jenna Jones. Jamie Makepeace isn t sure what to do with his work or his love life. Laid off at his job and at odds with his ultra-conservative boyfriend Micah he s searching for something to fill the empty spots. When he meets Ben Gallagher a cake decorator Jamie knows he s found a friend. Taking a chance Jamie turns to art for his new career and Ben becomes his muse. He creates an entire show based on the man who is always there for him. The problem with Ben is that he s been hurt by love in the past and might not be willing to risk his friendship with Jamie for something more. Can Ben get past his fear and see that all that Jamie has to offer before it s too late

Excerpts from the Book 'Chiaroscuro':


... luim tot blijmoedig kouten. Maar thans zat de tong hem als gekluisterd, de wijn smaakte hem flauw, het eten zouteloos. Telkens nog hoorde hij den nagalm ...
... met smeekende oogen en onverstaanbare woorden u te bewegen tot het inruilen van hunne splintertjes bergkristal tegen koperen pasmunt. Eilieve, laat ...
... den heiligen Rochus en op het hout des kruises.-In dit teeken zult gij alles overwinnen.. Ik kan het hierbij laten. Alleen nog-eere wien eere toekomt. Baedeker ...
... Alleen het roode flikkeren vergezelde mij nog, flauwer en flauwer, naarmate de damp weer dikker werd. Nogmaals dagen lang dreef ik zoo blindelings ...
... de jonge wijsgeer, die van alle de vruchten in den boomgaard der kennis geproefd, en de meesten derzelve wrang bevonden heeft. Och hemel, neen. Een ...
... metalen helm en pantserkraag het boschje in eenen zuilentempel het grasperk onder de boomen in wemelend moza?ek den dauw, die wijd gestrekt lag over ...
... de aangewezen persoon om bij ochtend- en middagbeurt in de kerk het orgel te bedienen. Altoos was hij trotsch geweest op het vervullen van die ...
... dorst te lesschen, liep hij een koffiehuis binnen, en dronk er een glas bier en daar het bier hem smaakte, zoo ledigde hij er een tweede. Eene ...
... van menschen, die-och. die misschien in hunnen tijd het I? vivat hebben meegezongen met uwen eigen grootvader. Dit is het bedehuis waarin Werner's ...
... ik hoopte het te keeren met een notenblad.. Hierop begon hij mij mee te deelen hoe, reeds in het laatste van hunnen studietijd, de twee broeders, als ...
... hooren klinken, dan in dien reddeloozen kring. Die helden waren uwe vaderen, jonge man. ?Ik was getuige, jaar op jaar na dien dag, van hunne ...
... twee haakjes) dat zij in casu niet bestonden:-wij waren beiden weezen toen we trouwden, en zonder familie:-onder ons gezegd, eene der eerste en ...
... weken na mijne intrede in meester Holwerd's huis zag ik Suzette voor het eerst terug. Het was op de stoep, terwijl ik tegen het middaguur ...
... er in de wijze van voorstellen, bij groote historische juistheid in de onderdeelen, en bij eene scherpheid van uitvoering, welke op eenigen afstand het ...
... begon zich de haren uit te rukken van wege zijne traag beloonde grootmoedigheid. ?Nu, aan dat taaie leven was dan toch op het lest een eind gekomen. ...
... heer Huibert. Men nam haar op en bracht haar te bed. Verscheidene dagen lag zij in ijlende koortsen. Toen zij na bangen strijd weder tot zichzelve ...
... met zang in ??n bedrijf. En dan-alsof 't dan n?g niet genoeg was-dan moeten ze nog dansen. Jawel. dan moeten me die lompe machines van boeremeiden-. ?Genoeg, ...
... hij in de hand des vreemdelings een mes had zien blinken. IJlings stak hij eene kaars aan, greep uit eene kast-meer instinctmatig dan met bewustheid-een ...
... af, om met zachte registers aan te heffen:. ?L? ci darem la mano.-. De zang der verlokking ruischt dan als een lied der verzoening-als eene ...
... de priesters in hunne schelp doen kruipen.-Ik.-Wie zal binnenkort ook al die daarginds nog overgeblevene tempelen van bijgeloof doen afbreken, ...