Cover of Bavo En Lieveken

Bavo En Lieveken

Auhtor: Hendrik Conscience

Language: dutch
Published: 1885

Genres:

fiction and literature
Downloads: 313
eBook size: 124Kb

Review by Joanna Daneman, June 2010


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'Bavo En Lieveken':

Bavo En Lieveken Dutch Edition by Hendrik Conscience. Bavo en Lieveken is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Hendrik Conscience is in the Dutch language. If you enjoy the works of Hendrik Conscience then we highly recommend this publication for your book collection.

Excerpts from the Book 'Bavo En Lieveken':


... fabriek kwam en tot het uiterst einde van de groep der spinners naderde. Hij ging naar hem toe, deed hem teeken, dat hij hem over iets wilde spreken, ...
... Ofschoon van nederigen vorm en gemeene stof, waren hare kleederen zeer zuiver, en hier, in dit onzindelijk huis, omringde haar als het ware een wasem ...
... welhaast koud geworden zijn. Ik heb een lekker pladijsje voor u gekocht, goedkoop, voor vijf centen, springende levend. Komt, kinderen, aan tafel, aan ...
... hernomen, of haar man trad in de kamer. Reeds terug. Zoo spoedig. vroeg zij verwonderd. Gij doet het toch niet om mijnentwil, Adriaan. Het zou ...
... zeide. Vooronderstel nu eens, Lina, hernam deze, dat uwe Godelieve winkeldochter worde, en later zelve meesteresse dat zij veel geld winne en als ...
... hare boeken en schenen eene samenspanning te hebben aangegaan om het arme meisje te bedroeven en te plagen. Godelieve verdroeg alles met een engelachtig ...
... zij hadden allen het meisje bijzonder lief om hare voorbeeldige zedigheid en ijver, en meer nog misschien om hare aandoenlijke dankbaarheid. Daarenboven, ...
... moest zijn van de ontevredenheid der anderen. Lieveken, die ook deel had in de kwade bejegeningen harer broeders en zusters, was de eenige troost, ...
... antwoordde hij. Wanneer ik, na tot middernacht met u gewaakt te hebben, slapen ging, bleeft gij nog zitten met het naaiwerk op den schoot. Mijn vader ...
... eindelijk het meisje tusschen hare snikken eenige duidelijke klachten kon voortbrengen, zeide zij, waarom dit vertrek als een wreed ongeluk haar verschrikte ...
... hij, is heden voor iedereen eene dringende noodzakelijkheid, tot welke loopbaan of ambacht men ook zij bestemd. Niet geleerd zijn, wanneer de anderen ...
... derde gedeelte, mijnheer driehonderd franken, bij voorbeeld. Het ware genoeg om te beginnen. Ik zal den jongen helpen en leeren. Indien hij vlijtig ...
... het was eenigszins, alsof zij nog tegenwoordig ware de betuiging harer dankbaarheid, de zekerheid dat zij nog aan hunne zoete vriendschap dacht, ...
... is te begrijpen maar zij kan lezen, zij is geleerd, zij heeft van u, moeder, niets gekregen dan lessen van deugd en zedelijkheid. Uwe goedheid, uwe weldaden, ...
... verrassing.. Ik weet het nog niet, mijnheer een geschenk, iets dat hen in eens gelukkig zou maken. Ik zal het u zeggen en uwen goeden ...
... van eene uiterste reinheid en hare muts, ofschoon geschift en genaaid, was sneeuwwit. Wanneer zij bij geval het hoofd ophief om eenen voorbijganger ...
... eene fabriek gezonden, om geld uit haar te trekken gij hebt die teedere bloem prijs gegeven aan de woeste aanraking van grove menschen.. Mijnheer, ...
... om weder eenige leerkinderen te zamen te krijgen, en wat naaiwerk te vinden maar het gelukte haar niet spoedig genoeg. De armoede stond voor onze ...
... aangaande de beginselen der mekaniek en den aard der stoffelijke krachten, die de mensch aanwendt tot het vergemakkelijken van zijnen arbeid, aangaande ...
... De bestierder en de onderwijzer waren trotsch over mijne verbaasdheid en over den lof, dien ik hun en hunnen leerlingen toezwaaide. Nadat ik den ...