Cover of Dageraad Der Volksvrijheid

Dageraad Der Volksvrijheid

Auhtor: Adolph Streckfuss

Language: dutch
Published: 1872

Genres:

history
Downloads: 249
eBook size: 519Kb

Review by M. Erb, August 2006


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Dageraad Der Volksvrijheid':

... vertrouwelijkheid aan den dag. Met de edelen was hij een edelman, met de burgers een burger, wanneer hem dit tijdig en raadzaam scheen. Hij reed als ...
... staatsraad, die met hem de volksvrijheden der Nederlanders tegen Granvelle en diens medestanders verdedigde, Lamoraal, graaf van Egmond. Egmond was, ...
... zijne volle kracht kreeg hij nooit terug. Egmond was intusschen vertrokken met instructies, die wel niet z?? krachtig en duidelijk waren als Oranje ...
... te bewegen. Toch was ze niet gerust, en toen haar opnieuw werd bericht, dat het volk van plan was het paleis te bestormen, besloot zij aan den avond ...
... maar te Valenciennes sloten de burgers de poorten, zich beroepende op hunne oude rechten en op het edict van tolerantie. De heer van Noircarmes werd ...
... de galg, aan de galg. zonder eens te weten, waarom het te doen was. Ook Noircarmes en Barlaimont, die het niet beneden zich achtten, in den bloedraad ...
... der Nederlanders niet juist de rijksten bleven het meest achter. Eenige protestantsche predikers waagden hun leven, om in hunne arme gemeenten ...
... van Nassau onderhandelde met den admiraal en met den koning en schreef zijnen broeder zulke bemoedigende brieven, dat deze er thans weer ernstig aan ...
... verblijf in de Nederlanden. De hertog van Medina Celi. Don Louis de Zuniga y Requesens. Alba keert naar Spanje terug. Zijn dood. De val van Bergen ...
... uit het bloed dier tallooze slachtoffers is-dat willen wij niet vergeten-de bloem der vrijheid ontsproten. Een beul als Alba was er noodig om uit het ...
... vrijheid eene verzoening tusschen de beide partijen was dus onmogelijk. De afgevaardigden der Staten van Holland eischten te Breda de verwijdering ...
... nam en als gijzelaar behield, ten einde Philips II hierdoor tot inwilliging van de eischen der Nederlanders te dwingen. Doch in elk geval moesten de ...
... als krijgsgevangenen naar Namen gevoerd: don Juan, de edele ridder, liet hen deels van de brug in de Maas werpen en zoo als honden verzuipen, deels ...
... vijandschap tegenover elkander staan zouden. Het absolutisme had eene schitterende overwinning behaald, ja, maar eene overwinning, die ten slotte voordeelig ...
... te hitsen en dezen zulk een doodsangst in te boezemen, dat hij vrijwillig de Nederlanden zou verlaten, waar zijn leven dagelijks bedreigd werd. Het ...
... Onafgebroken uitbreiding der Spaansche macht. Ongunstige stemming jegens den prins van Oranje. Hooggeplaatste verraders. De graaf van den Berg. ...
... verlies van den man, dien zij haren vader noemde. En waarlijk, zij had reden om te treuren. Met Willem van Oranje daalde de hoop, dat al de vereenigde ...
... aan Spanje verraden hadden. In Januari 1587 gaven twee katholieke Engelschen, York en Stanley, Deventer en eene belangrijke schans aan de Spanjaarden ...
... toezegde, waren de Staten noch tot den vrede, noch tot een wapenstilstand te bewegen. Door Oldenbarneveld's tusschenkomst sloten zij een nieuw ...
... anderen keerden met roem overladen naar hun vaderland terug en de door hen behaalde voordeelen prikkelden hunne landgenooten tot navolging in het jaar ...