Cover of Bij Ons In Noord Holland

Bij Ons In Noord Holland

Auhtor: Hendrik Jacobus Heijnes

Language: dutch

Genres:

short story collection
Downloads: 473
eBook size: 404Kb

Review by Stephen M. Charme, December 2010


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Bij Ons In Noord Holland':

... den mensch meer in rust van rondom doet leven dan hatelijkheid. Wij beminnen het woordeken ja, en schuwen de lettergreep neen, overmits in het ...
... het voertuig, dat onze Noord-Hollandsche buitenwegen kenmerkt, in staat, een snelheid te ontwikkelen, die aan onze hondenkar minstens een plaats van ...
... den wagen vastbinden, in staat en bij machte is datgene uit te voeren, waartoe wij het bestemmen. Verricht de hond het werk, welnu, zoo is hij er ...
... kring niet gediend ware, niks niet ook niet. Bevoorrecht evenwel de doode-waarom bevoorrecht, zietdaar een der dingen, die zwaar zijn om uit te spreken,-voor ...
... het hoofd. Aldus doen ook de overigen. De rouwdragers herstellen hun stoet. Ieder op de plaats zijner volgorde, schuifelen zij weg van den doodenhof. De ...
... schaterlachende vreugde. Menig ander oord heeft schoons, dat wij in Noord-Holland derven. Doch dit hebben wij: te ademen in het land van licht en ruimte. Is ...
... hadden geroerd. Vader zegt, dat menschen zooals het heerschap edele personen zijn. Vader is naar den schapenkoopman gegaan, om hem op te dragen, ...
... kunt gij evengoed groot-idealisme speuren. Dat hangt van uw eigen gemoedsstaat af, mijn hooggeachten. Mag ik uw welwillend aangezicht even in de ...
... groene weiden. Licht groen het gras, donkerder groen daartusschen het kroos in de slooten. Tot den gezichtseinder heel de vlakte wemelend ...
... de rede: Hebt ge soms relaties met den stedelijken gezondheidsdienst.. Neen, schudde hij goedmoedig. Dan, ging ik voort, zal ik u een geheim ...
... vertel niets van het gebed van een zoo heilig oogenblik moet men niet willen vertellen. Maar het gebed boven de golven, hand in hand met oud grootmoedertje ...
... is, behoort natuurlijk tot de dierkunde, maar, naar ik uit de krant weet, ook tot de staatkunde. Of dier- en staatkunde nog meer gemeenschappelijk ...
... opsparing van werkvermogen, geladen met menschelijken arbeidsdrang. Ziet, hoe de doorbrekende ochtendgloor uit alle schuilhoeken het leven doet tevoorschijn ...
... en in het algemeen onder de vogelen, het schoone geslacht niet het vrouwelijke is, maar het mannelijke. Aan het eind onzer beschouwingen maakte ...
... doortastendheid bij ons geen deel uitmaakt van het vele bewonderenswaardige in de zeden des lands. Nu echter zou mijn vader zich dan toch tot den ...
... Hij wipte den anderen schoen uit. Daarna verliet ik mijn kameraad Kreel. Terwijl ik mij omdraaide, zag ik, dat zijn oogen wel effies vochtig leken. ...
... Het woord hernemende, sloeg hij den directeur voor, dat door dezen in onze woonplaats inlichting zou worden genomen naar zijn promptheid van betalen. ...
... gepiep, uit de lucht neerviel in het grauwende veld. Er zijn veel spreeuwen, merkte hij op hij is nu en dan wijsgeerig. Die zijn niet ...
... mijn zuster Trijn. Ik zoek mijn fiets op. En geen der beiden bemerkt, dat ik met mijn rijwiel aan de hand van het tooneel verdwijn. Naderhand ...
... kerk vliegen en met den bijbel onder den arm loopen. Het is beter, goed voor vrouw en kinderen te zijn, en aan ieder te geven wat hem toekomt. Dat vindt ...