Cover of Aan De Kust Van Malabar

Aan De Kust Van Malabar

Auhtor: Emile Deschamps

Language: dutch
Published: 1909

Genres:

travel
Downloads: 92
eBook size: 293Kb

Review by Stephen M. Charme, July 2005


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'Aan De Kust Van Malabar':

Aan De Kust Van Malabar Dutch Language Travel by Emile Deschamps. CR-ROM Edition Dutch Language Travel Excerpt Er waren op het oogenblik dat ik mij te Mah e bevond 1661 kiezers ingeschreven op de kiezerslijsten onder wie slechts enkele Europeanen het besturend element en twee of drie vertegenwoordigers van fransche huizen. In 1820 telde men er volgens een aanteekening uit dien tijd 35 Europeanen 129 menschen met hoeden waarschijnlijk portugeesche kleurlingen en 2616 Indi ers . Het is merkwaardig op te merken dat er in genoemd jaar niemand trouwde onder de Europeanen en slechts een enkel paar onder de menschen met hoeden wat wel heel weinig was. Die bevolking was verdeeld over 336 huizen waaronder de hutten blijkbaar waren meegerekend en er waren toen 33 winkels 52 cantines 122 open terreinen en 3 velden nelly of rijst. De kolonie is niet veel in belangrijkheid vooruitgegaan.

Excerpts from the Book 'Aan De Kust Van Malabar':


... Of wel de stam van een kokospalm is maar eenvoudig over het mostapijt gelegd en van insnijdingen voorzien, om als trap te dienen, en de inboorlingen ...
... gewoon zijn jonge Malabarschen, die er frisch en welgedaan uitzien, met enorme oorhangers oude, gerimpelde vrouwen, wier oorlellen verlengd zijn door ...
... het geheel vier scholen met 830 leerlingen en 22 onderwijzers, zonder de mohammedaansche school mede te rekenen, die de Alliance heeft in het leven geroepen. Ik ...
... tredend, als er iemand van een andere kaste voorbij ging. Hun vrouwen zijn niet minder behaagziek dan andere vrouwen en sieren zich graag met kostbaarheden. De ...
... Indi is verdeeld, en die zijn: de Brahmanen of priesters, die den eeredienst leiden, het dogma verklaren en de eenigen zijn, aan wie de kennis van Brahma ...
... wordt zelfs aanbevolen in de Sastrom. Het Naravatryfeest valt in de maand Kanny, de zesde van het jaar, van den 15 tot den 17den September. ...
... tot 15 December) hij wordt voorgeschreven ter herdenking van Sry-Paramaitsjoerein, derde in de drieenheid. Het is de niet zeer duidelijke geschiedenis ...
... burgemeester met zijn lint over een buis, dat hij over zijn witten schouderdoek draagt, met bottines aan en een tulband op het hoofd, zeer waardig, zeer ...
... te Mah ziet. Maar hoe zeldzaam zijn die dagen, waarop er wat afwisseling opdaagt in het stille, eentonige leven van iederen dag. Mannen en vrouwen ...
... soort is gewijd aan Vishnoe en is niet minder belangrijk. Er wordt tot geen enkele plechtigheid overgegaan, dan nadat de beide koery's eerst zijn ...
... een lap van afknipt, die hij ter hand stelt aan diegene, wier hand is gevraagd. Er wordt een lamp gebracht en een maat rauwe rijst, die vr de deur wordt ...
... die zich levend lieten begraven maar dat komt minder voor, daar de niet belangelooze ijver van de Brahmanen zich daar veel minder sterk laat gelden ...
... ze zich in het huis van den overledene. De rivier van Mah, die geelachtig water vervoert over een groot deel van haar loop, ontspringt in de Ghats ...
... 25000 personen in Indi door slangen worden gebeten en gedood, en het ware cijfer moet stellig vier maal grooter wezen, want vooral in de kleine ...
... uit Arabi in hun groote schepen, die met twintig of vijf-en-twintig man bemand zijn, en blijven tot in April. Ze doen aan vrachtvaart tot aan de ...
... Men ontmoet slechts Mopla's in dit dorp, dat als alle bestaat uit twee rijen winkeltjes, waar men vruchten, droge visch, arecanoten, betel en alles, ...
... inderdaad zagen we aan den anderen kant van een rij hutten een andere rij lange barracks, de kazerne van de Cipayers, rozenkrans van alle gelijke kamers, ...
... een hoog gordijn van groen, dat van de oevers opstijgt. Enkele kokospalmen hebben een merkwaardigen vorm aangenomen en rekken zich over de oppervlakte ...
... muskusgeur, als de wind geen reukjes van gedroogde of bedorven visschen u toezendt. En van den diepblauwen hemel, uit de diepten van een apotheose ...
... a bureaucratic stationmaster insists on levying the livestock... >>read more<