Cover of De Dominee En Zijn Gemeente

De Dominee En Zijn Gemeente

Auhtor: Ian Maclaren

Language: dutch

Genres:

non fiction
Downloads: 367
eBook size: 396Kb

Review by Beth Cholette, March 2007


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'De Dominee En Zijn Gemeente':

Charles Maclaren (7 October 1782-10 September 1866) was a Scottish editor born in Ormiston Haddingtonshire the son of a farmer and cattle-dealer. He was almost entirely self-educated and when a young man became a clerk in Edinburgh. In 1817 with others he established The Scotsman newspaper in Edinburgh and at first acted as its editor. Offered a post as clerk in the custom house he resigned his editorial position resuming it in 1820 and resigning it again in 1845. In 1820 Maclaren was made editor of the sixth edition of the Encyclopdia Britannica. From 1864-1866 he was president of the Geological Society of Edinburgh in which city he died in 1866.

Excerpts from the Book 'De Dominee En Zijn Gemeente':


... omgeving te behoeden voor de zonde van een liefdeloos oordeel. Er zijn gemeenten in Schotland, waar een derde gedeelte van de hoorders schijnt te slapen ...
... De kerk is niet een plaats van uitspanning of een gezelschap tot oefening in het spreken: het is een school, waar de hoogste kennis wordt onderwezen-de ...
... van u hield, maar gij weet wel, dat God u niet het talent heeft toebedeeld van spreken in het openbaar. Ik vrees, dat ge nooit in staat zult zijn te ...
... zooals men die in een schouwburg verwacht, een groot orgel trekt het oog en bij de plaats van den predikant vindt men een monsterbloemruiker ...
... verandering winst geweest, want het voornaamste bestanddeel van den eeredienst van het vroegere geslacht was eerbied-de menschen ontmoetten elkaar in ...
... telephoneeren, telegrafeeren, dicteeren, bij elkaar zoeken, rondvliegen, hier een gezelligen avond, daar een ?schitterende bijeenkomst te leiden, ?speechen ...
... doet dan goed en dat zij, die het goed meenen met de Kerk, niet eraan moeten bijdragen. Boven en behalve al deze onheilen, die hij te weeg brengt, ...
... een ambt zal nederleggen, dat hij zoo eervol vervuld heeft. Zoo zal het er toe komen, dat Kerk en stad een van de droevigste treurspelen zullen ...
... der liederen en altijd denkend aan zijn preek, liederen wil uitzoeken in verband met den inhoud daarvan. Het is best mogelijk, dat de door hem aangewezen ...
... meer, hoe het met mijn broederen geschapen staat-waarbij een dominee in een gloeienden toorn ontstak tegen een organist, omdat deze verheven persoon ...
... ?Martelaarschap aanhief met een krachtigen toon en waar een vergadering van mannen en vrouwen met heldere stemmen en sterke longen die wijs volgde, ...
... banken behoeven open gedaan te worden en meer dan dat, er is geen bijzondere plaats voor u om te gaan zitten, om de eenvoudige reken, dat ge u kunt nederzetten, ...
... uit de Bergrede-komen zich gezamenlijk nederzetten binnen de beschuttende muren van deze Christelijke schuilplaats. Als men hen wil gelooven, ...
... meer reden tot dankbaarheid aan zijn publiek dan een dominee, want ik ken geen dienaar, die vriendelijker behandeld wordt. Hoewel er ongetwijfeld in ...
... tot minstens twaalf uur op blijven-om niet ten achteren te raken met zijn leesstof, maar hij moet des morgens weer vroeg bij de hand zijn, omdat wellicht ...
... is geen predikant, met een gezond hoofd en gevoelig hart, die niet in vrede en vriendschap wenscht te leven met alle afdeelingen zijner Gemeente, ...
... maken. ?Daar heb ik nooit aan gedacht, zei de jonge man rondborstig, ?dat is eerlijk waar. Ik herinner me, dat ik eens medelijden met u kreeg, ...
... was nog in de kracht des levens ook niet dat zijn gezondheid wankelend was, want hij was sterker dan in de dagen zijner jeugd ook niet, dat hij had ...
... in het verleden voor ons gedaan heeft, toch zijn werk hier is afgeloopen en dat het best zou wezen, dat hij en wij eens veranderden. En toen Judkin de ...
... in Edinburgh and at first acted... >>read more<