Cover of De Heele Wereld Rond

De Heele Wereld Rond

Auhtor: J A Goeverneur

Language: dutch
Published: 1883

Genres:

travel
Downloads: 260
eBook size: 126Kb

Review by Bob Tobias, October 2008


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'De Heele Wereld Rond':

... deze tropheen verkondigd. Adrianopel, Leipzig en Parijs liggen ver genoeg van elkander doch hier in de kathedraal hangen de sleutels dier drie steden ...
... dezer visschen den grondslag tot den rijkdom der Donsche Kozakken. Daar wij vernamen, dat de jaarlijksche wintervisscherij op de rivier over eenige ...
... gerukt, en in den bodem der dalen openen zich gapende spleten en kloven, waaruit onderaardsche wateren opborrelen, die eene dampwolk opzenden, om dan ...
... doch het vreemdst is, dat de vrouwen er zich gedwee en gewillig aan onderwierpen en het in 't zwart maken spoedig tot zulk eene hoogte brachten, ...
... de theeschaal slaat, is dit een teeken, dat het tijd tot opbreken is. Van dergelijke beleefdheidsvormen zou men nog eene menigte kunnen aanvoeren. De ...
... huisbewaarder achter. Ook hebben verscheiden Chineesche handwerkslieden hier hun werkplaatsen. Voorts aanschouwen wij nog een aantal straten en grachten, ...
... het Htel van den Gouverneur-generaal, een heel eenvoudig gebouw, dat de landvoogd evenwel niet bewoont, maar dat hij alleen bezigt voor feesten en audintin, ...
... te slapen of om des middags, beschut voor de hitte, eene koele rustplaats te vinden. De inwendige ruimte is meestal in twee vertrekken verdeeld, waarvan ...
... deur is in het schuine dak, en om de afgesneden aren er in te brengen moet men langs eene bamboeladder naar boven klimmen. Verder zien we een dak op ...
... Ging naar het eiland Malikolo, waar de zwarte inboorlingen, om handel te drijven, in hunne kanoes toekwamen. Men ontving hen dadelijk met geweervuur, ...
... van ijswater met wijn moet vervangen, dat men zich in dekens en mantels pakt en zich haast, een goed haardvuur aan te leggen. Kijkt men nu weer den ...
... willen, worden er door zweepslagen toe gedwongen. In hunne ellendige, morsige hutten is de pest een regelmatige gast de honger staat hun op het ...
... uit en telen rijst, mais, enz. Meer noordwaarts is mais ook het hoofdproduct. Gedurende een gedeelte des jaars komt daar nog eene vrij zonderlinge ...
... mooist gehouden pelele's zijn van roode pijpaarde vervaardigd en maken het gezicht zoo verfoeielijk leelijk, dat wij er ons telkens met zeker afgrijzen ...
... een eiland, waar rivieren en zeearmen samenkomen, bezit de stad eene kolossale, veilige baai, en de grootste schepen kunnen nagenoeg onmiddellijk bij ...
... graven geschikte tanden. Bij het naderen van menschen heffen zij een luid gejank aan, bewegen hunne korte staarten en nemen de houding aan, alsof zij ...
... als de regen is nedergedaald, ziet men te midden dier verwoesting nieuwe groene spruitjes. Het gras vertoont zich weder, en op den bodem, gemest ...
... vlag gewaar wordt op Nederlandsch grondgebied te zijn gekomen. Indien men zich dit fort denkt als eene Europeesch versterkte plaats met veel zichtbaar ...
... die nu en dan over de boot heenvliegen, zijn de eenige levende bewijzen dat wij in eene andere luchtstreek zijn. Een uur stoomens van haren ...
... tusschen de bladeren door en weven een dicht werk in de hoogste kronen. Te vergeefs zoekt men daar in de toppen echter de uiteinden dezer vreemde gewassen. ...