Cleto Ignacio Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Cahangahangang Buhay Ni Santa Margarita De Cortona

  [english | 1916]  

Cleto Ignacio


Summary: [Cahangahangang Buhay Ni Santa Margarita De Cortona Cleto R Ignacio by Cleto R Ignacio. excerpt from the book.. Icaw na may nasang mag-aliw sa buhay cung pinipilantic niyong calungcutan munting abala mo i guguling igamlay sa handog cong cayang hamac na aliuan. Sa iyong pagbasa i cundi macalasap nang minimithi mong lasang sadyang sarap pasubalian mong isundo ang hanap upang ding palaring pita mo i ...]
Genres: [poetryDownloads: 208

Kasaysayan Ng Katotohanang Buhay Ng Haring Clodeveo At Reyna

  [english | 1917]  

Cleto Ignacio


Summary: [Kasaysayan Ng Katotohanang Buhay Ng Haring Clodeveo At Reyna Clotilde Sa Reyno Nang Francia by Cleto R Ignacio. Excerpt from the book... _Manga maguiliuing puso sa pagbasa nang catotohanang hanay nang historia dito y lubos ninyong mapag-kikilala ang cay Clodoveong buhay na talaga._ ]
Genres: [poetryDownloads: 157

Panayam Ng Tatlong Binata

  [english | ]  

Cleto Ignacio


Summary: [Panayam Ng Tatlong Binata Unang Hati by Cleto R Ignacio. Excerpt from the book... _Bagaman di ninyo gawi ang maglibang sa gawa nang isang walang wastong malay na gaya ko nangang hindi nasilayan ni munting banaag niyong karunungan_. ]
Genres: [classicDownloads: 7

Panayam Ng Tatlong Binata Ikalawang Hati

  [english | 1921]  

Cleto Ignacio


Summary: [Panayam Ng Tatlong Binata Ikalawang Hati by Cleto R Ignacio. Excerpt from the book... May isa n gang Haring balita sa yaman na nakahahan ga ang kaugalian sa sakop nang Korte niya y ibinawal ang gawang magsunong o magpas anpas an. ]
Genres: [poetryDownloads: 319

Panayam Ng Tatlong Binata Unang Hati

  [english | 1921]  

Cleto Ignacio


Summary: [Panayam Ng Tatlong Binata Unang Hati by Cleto R Ignacio. Excerpt from the book... _Bagaman di ninyo gawi ang maglibang sa gawa nang isang walang wastong malay na gaya ko nangang hindi nasilayan ni munting banaag niyong karunungan_. ]
Genres: [poetryDownloads: 343